RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów i potencjalnych klientów spółki Outdoor3miasto sp. z o.o.

Informujemy, że:

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Outdoor3miasto sp. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000313500, REGON 220680674, NIP 5833042284, I.
Do kontaktu z Panem/Panią wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, pod adresem e-mail: [email protected]. tel./fax +48 58 345 60 60;
Dane będą przetwarzane pod adresem ul. Ojcowska 10 80-146 Gdańsk

II. dane będą przetwarzane w celu:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zawartej umowy, oraz nasz uzasadniony interes, polegający gównie na wystawianiu dokumentów księgowych, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości przygotowania informacji o świadczonych usługach i na potrzeby bieżących kontaktów.

III. podanie danych jest dobrowolne, Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy

IV. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, wyłącznie w związku z realizacją zawartych umów i ww. celów, w szczególności dostawcom usług informatycznych, księgowych, kurierskich i prawniczych.

VI. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

VII. Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, wyrażenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli będzie to niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami

VIII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją

IX. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Akceptując warunki współpracy z Outdoor 3miasto wyraża Pan/Pani zgodę na:

    • przetwarzanie swoich danych osobowych przez Outdoor 3miasto sp. z o.o. dla celów marketingowych niezbędnych wyłącznie do składania ofert, zawierania nowych umów, lub aneksowania starych umów łączących Pana/Panią z Outdoor 3miasto sp. z o.o.
    • na przetwarzanie danych osobowych przez Outdoor 3miasto sp. z o.o. w celu prowadzenia bazy kontaktów i informacji o miejscach, w których znajdują się powierzchnie reklamowe
    • Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych przez okres trwania umowy oraz okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym zakończeniu ulegnie umowa z Outdoor 3miasto sp. z o.o..

Pobierz RODO